Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Nikolovska, Zorica

nikolovska zoricaProf. dr. Zorica Nikolovska rođena je 1964. u Skopju, studirala je germanistiku i već  1987. počinje predavati na Katedri za njemački jezik i književnost. Nakon postdiplomskog studija njemačke književnosti, u sklopu kojega je dobila DAAD- ovu jednogodišnju stipendiju na UNiverzitetu u Düsseldorfu, 1996. stekla je zvanje magistar. 2003. na Filološkom fakultetu „Blaže Koneski“ u Skopju obranila je doktorski rad. Od 2004. predaje kao docentkinja, a od 2009. kao vanredni profesor predaje njemačku književnost na Filološkom fakultetu. Prof. dr. Zorica Nikolovska autorka je mnogobrojnih književnonaučnih eseja i članica je uprave Društva literarnih prevodilaca Makedonije. Prevodi lirska i epska djela s njemačkog na makedonski. Među djelima koje je prevela između ostalih su i djela Friedricha Schillera, Roberta Musila, E. T. A. Hoffmanna i Michaela Endea.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d