Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Schader, Basil

schader_basil
Basil Schader rođen je 1951. u Zürichu. Nakon studija germanistike i evropske etnologije u sklopu svog rada na Pedagoškom fakultetu u Zürichu sve se više bavi interkulturalnom pedagogijom, pa je u sklopu toga došao u bliski dodir s albanskim jezikom, albanskom kulturom i migracijom. 2005. je na Sveučilištu u Tirani obranio drugi doktorski rad s područja albanskog jezika i književnosti. Od većih tekstova dosad je preveo dramu za čitanje Mahira Mustafe, roman Helene Kadare i očaravajuća sjećanja na mladost Arifa Demollija s Kosova.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d