Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Risto, Sotir

.

sotir ristoSotir Risto je rođen 1974. u Leski, Mala Prespa (Albanija), studirao je opštu i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Autor je dvije knjige, radio je kao lektor i prevodilac za više institucija i predavao je albanski u osnovnoj školi u Pustecu (Albanija). Sotir Risto prevodi s albanskog na makedonski i obratno.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d