Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Lamut, Vera

.

lamut veraVera Lamut, rođena 1946. u Ljubljani, je studirala anglistiku i germanistiku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Ljubljani kao i dva semestra na Univerzitetu u Hamburgu. Nakon toga je radila kao prevoditeljka u velikoj advokatskoj kancelariji za patente i dodatno kao sudski tumač i slobodna prevoditeljka s težištem na teologiji i filozofiji prava. Tako je osim mnogobrojnih pravno filozofskih eseja prevela i knjige Arthura Kaufmanna, Renéa Davida i Günthera Graßmanna, Janka Ferka, Leonida Pitamica, Hansa Kelsena, te uglednih američkih filozofa prava, Dworkina i Fullera.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d