Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Nikolova, Nina

.

nikolova ninaNina Nikolova, rođena 1964. u Byali Slatini (Bugarska), asistentkinja je na Univerzitetu Paissiy Hilendarski u Plovdivu, gdje predaje sociologiju. Od 1996. do 2004. je kourednica časopisa Критика и Хуманизъм (časopisa za kritičku teoriju i nove humanističke studije). Od 1992. je naučna saradnica na Institutu za kritička sociološka istraživanja u Sofiji. Područja njenog rada su: sociologija javnosti, sociologija socijalističkog društva, sociologija tijela. Nina Nikolova je prevela više socioloških i filozofskih djela, između ostalih, djela Niklasa Luhmanna, Ulricha Becka, Sigmunda Freuda i Hansa Blumenberga.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d