Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

beletristika

Štampa

Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien

Hrsg. Wolf, Irina.

433 wolf machtspieleAntologija Machtspiele [Igre moći] objedinjuje pet savremenih rumunskih dramskih komada, od Gianine Cărbunariu, Catince Drăgănescu, Eugena Jebeleanua, Roxane Mariando i Elise Wilk. Tema tih dramskih komada je prevazilaženje komunističke prošlosti i problemi migracija; komadi se kritički bave moralom savremenog društva i ispituju aspekte života u paru. Svim tim komadima je zajedničko to da se bave pitanjem odnosa moći.

Antologija Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien [Igre moći. Novi rumunski dramski komadi], koju je objavila Irina Wolf u njemačkom prevodu (probni odlomak) Darie Hainz objavljen je kod izdavača Theater der Zeit iz Berlina.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d