Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Ivanov, Emil

.

ivanov emilEmil Ivanov je studirao od 1991 –1996. na Univerzitetu u Sofiji, a doktorski rad je pisao od 1998–2002. i doktorirao na Univerzitetu u Erlangenu na Katedri hrišćanske arheologije i istoriji umjetnosti disertacijom o slikama na kasnovizantijskim narteksima sa posebnim osvrtom na spomenike na Athosu. Od 2003–2004. je naučni saradnik u Državnom arhivu u Bambergu, gdje je istražio više od 180 važnih isprava (14–19. vijek) o istoriji srednjevjekovnog samostana Münchaurach-a. Od 2004. predaje na Univerzitetu Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, gdje 2009. habilitira i stiče zvanje profesora hrišćanske arheologije.

Emil Ivanov je bio gostujući profesor u Rimu, Solunu, Minhenu, Berlinu, Jeni, između ostalih, a 2012. je osnovao časopis za hrišćansku arheologiju i umjetnost (sv. 1, Sofija 2013). Prevodi sa njemačkog i bugarskog jezika: „Najljepše destinacije u Evropi“ (2008); „Krst i Kremlj“ (2011).

partneri u projektu

traduki partners 2014 d