Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

autori/ke

Štampa

Adorno, Theodor W.

.

adorno theodor© Jeremy J. ShapiroTheodor Wiesengrund Adorno rođen je 1903. u Frankfurtu na Majni. Studirao je filozofiju, sociologiju, psihologiju i teoriju muzike i doktorirao je 1924. na temu Husserlove fenomenologije. 1931. habilitirao je radom o Kierkegaardu. Do 1933. Adorno je privatni docent u Frankfurtu na Majni, a zatim su mu nacisti oduzeli predavačku licencu. Najprije je 1934. emigrirao u Oxford, a 1938. dalje u  SAD, gdje je postao službeni član Instituta za socijalna istraživanja preseljenog u New York. Od 1942. živio je u Kaliforniji, gdje je zajedno s Maxom Horkheimerom radio na Dialektik der Aufklärung [Dijalektici prosvjetiteljstva].1949. Adorno se vratio iz američkog egzila u Frankfurt i ondje nastavio djelatnost predavača. U tom razdoblju nastao je niz teoretskih radova. 1958. došao je na čelo Instituta za socijalna istraživanja u Frankfurtu na Majni; osim Maxa Horkheimera i Herberta Marcusea smatrao se glavnim predstavnikom Frankfurtske škole i Kritičke teorije. Theodor W. Adorno umro je 1969. u Brigu (Švicarska) od posljedica srčanog udara.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d