Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Corbea-Hoişie, Andrei

corbea-hoisie andreiAndrei Corbea-Hoişie rođen je 1951. u Jašiju (Rumuniji). Profesor je germanistike na Univerzitetu Alexandru Ioan Cuza u Jašiju; bio je Humboldtov stipendist na Univerzitetu u Konstanzu, a vodio je i istraživačku katedru Blaise Pascal Fondacije „L’École Normale Supérieure Paris“. Kao gostujući profesor boravio je na univerzitetu u Parizu, Siegenu, Fribourgu, Bukureštu i Beču te na École Pratique des Hautes Etudes (Sorbons). Osim toga bio je naučni saradnik Međunarodnog istraživačkog centra za nauku o kulturi u Beču. Član je Akademije opštekorisnih nauka u Erfurtu, nosilac nagrade Johann Gottfried Herder za 1998. te nosilac nagrade Jakob i Wilhelm Grimm za 2000. godinu. 2001. imenovan je počasnim doktorom Univerziteta u Konstanzu. On je član Uprave Međunarodne asocijacije germanista, a od 2003. do 2007. bio je dopredsjednik Srednjeevropske asocijacije germanista. Andrei Corbea-Hoişie autor je mnogobrojnih radova s područja njemačke književnosti 19. i 20. stoljeća, književne teorije, estetike, komparativne književnosti, te istorije književnosti i kulture.

Od 2005. do 2007. bio je rumunski ambasador u Republici Austriji.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d