Prijevodi s jezika Jugoistočne Evrope te na i između njih

prevodioci/-teljke

Štampa

Panayotov, Stanimir

panayotov stanimirStanimir Panayotov studirao je filozofiju u Sofiji (B.A.) i studij završio na Euro-balkanskom institutu u Makedoniji stekavši akademski stepen mastera  filozofije i rodnih studija. Niz godina angažovan je u bugarskom LGBT-pokretu. Stanimir Panayotov prevodi s engleskog i makedonskog na bugarski s težištem na temama s područja kontinentalne filozofije te rodnih studija i queer studija. Između ostalih preveo je i djela Adrienne Rich, Eve Sedgwick, Judith Butler, Wendy Brown, Diane Fuss, Davida M. Halperin, Dereka Jarmana i Jasne Koteske.

partneri u projektu

traduki partners 2014 d